21 lip 2011

Przegląd japońskich sztuk walki


Przedstawiam przegląd sztuk walki stosowany/ch w Japonii.


Ogólnie możemy wyróżnić 2 grupy: sztuki stosowane z bronią oraz sztuki (sporty) walki bez broni.

Sztuki z bronią dzielą się na 3 podgrupy:

- Główna: - łucznictwo: -  kyujutsu
                                        -  kyudo
                                        -  shagei
               - walka włócznią: - sojutsu
                                              - yarijutsu
                                              - naginatajutsu (naginata)
                                              - sodegaramijutsu
                                              - sasumatajutsu
               - szermierka: - tojutsu
                                       - kenjutsu
                                       - kendo
                                       - iaijutsu
                                       - iaido
                                       - tantojutsu
              - jeździectwo: - bajutsu
                                        - jobajutsu
                                        - suibajutsu
               - pływanie: - suieijutsu
                                    - oyogijutsu
                                    - katchu gozen oyogi

- Drugorzędne:
      - sztuka posługiwania się wojennym wachlarzem - tessenjutsu (tessen)
      - sztuka walki kijem: - jojutsu (bo)
                                     - jodo
                                     - tetsubojutsu
        -sztuka posługiwania się jitte: - juttejutsu (jitte)

- Poboczne:
            - sztuka walki łańcuchem itp.:
                                                - kusarijutsu
                                                - kusarigamajutsu
                                                - manrikikusari
                                                - chigirigijutsu
                                                - gegikanjutsu
                  - sztuki tajemne: - ninjutsu
                                             - toiri-no-jutsu
                                             - shinobijutsu
                                             - chikairi-no-jutsu
                                             - shurikenjutsu
                                             - yubijutsu
                                             - koppo
                                             - fukihari
                                             - suijohokojutsu

No to teraz czas na sztuki (sporty) walki bez broni
                            - bez grup: - aikido
                                             - aikijutsu
                                             - chikarakurabe
                                             - chogusoku
                                             - genkotsu
                                             - gusoku
                                             - hakushi
                                             - judo
                                             - jujustu
                                             - karate
                                             - kempo
                                             - kiaijutsu
                                             - kogusoku
                                             - koshi-no-mawari
                                             - koshi-no-wakari
                                             - kumiuchi
                                             - roikumiuchi
                                             - shikaku
                                             - shnobi
                                             - shubaku
                                             - sumai
                                             - sumo
                                             - taido
                                             - taidojutsu
                                             - torite
                                             - wajutsu
                                             - yawara

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz